Flyplassreglement

Flyplass- og sikkerhets- reglement for Vingtor Rc Club
Februar 2017

Generelt

Reglene gjelder for Vingtor Rc Club sin flyplass i Kråkstad. All flyging skal skje på en betryggende måte hvor fare for ulykker og uhell er brakt til et minimum. Dernest må vi oppføre oss på en slik måte at vi får beholde flyplassen også i fremtiden. Det er opp til medlemmene selv å påse at reglene blir fulgt og alle har et kollektivt ansvar. Ved spørsmål om dette, kontaktes HMS-leder.
Flyplassen er forbeholdt modellfly (Fixed-wing). Typiske droner tillates benyttet etter tillatelse er innhentet fra de andre samtidige brukerne av plassen.
Ingen kommersiell virksomhet skal forekomme uten tillatelse fra styret. Eventuelle overtredelser av flyplassreglementet vil kunne medføre bortvisning fra plassen og suspendering av medlemskapet.

Adkomst:

Kjør forsiktig og overhold hastighetbestemmelser, ta spesielt hensyn ved kjøring gjennom gårdstunene. Ved depot lastes utstyret av og bilene settes på anvist sted 150 meter bortenfor flyplassen.

Bruksrett:

For å benytte flyplassen kreves betalt medlemskontingent samt innehavelse av gyldig ferdighetsbevis utstedt av modellflyseksjonen i NLF. Kravet om ferdighetsbevis gjelder alle som benytter modeller fra 2 kg og over. Medlemsbevis kan forlanges fremlagt. Gjesteflyging tillates for gjester eller nye aspiranter med gyldig NLF medlemskap eller tilsvarende medlemskap i utenlandsk forbund. Samtidig må gjesten være i følge med et Vingtor medlem som ser til at gjesten følger reglementet.

Oppstart av modell:

Modellene skal alltid startes med propell rettet ut mot åkeren og vekk fra depotet. Alle modeller med forbrenningsmotor skal bruke sikring av modell før oppstart eller egne startbord. For modeller med elektromotor skal drivbatteriet først armeres etter flyet er ute av depotet.
Taxing i depotet før eller etter flyging tillates ikke.

Flyging:

Som hovedregel skal det ikke være mer enn tre fly i luften samtidig. Dersom ett eller to fly allerede er i bruk, henstilles neste pilot å spørre de som flyr om tillatelse til også å ta av.
Ved klubbstevner annonsert i Vingtors terminliste, kan det ved for eksempel oppvisning, tillates flere modeller i luften enn tre. Grunneier og naboer skal varsles om et slikt spesielt stevne i forkant.
Alle piloter som flyr skal stå foran klubbhuset og samlet slik at man enkelt kan kommunisere på en god måte. Det skal alltid varsles klart og tydelig ved take off og landing samt ved low pass.
Det skal aldri forekomme flyging utenfor flysektoren, dette gjelder også ved landing.
Instruksjon og opplæring skal kun skje av klubbens instruktører.

Støy og Støymåling

Alle motorer skal være utstyrt med effektive lyddempere. Lavt lydnivå skal etterstrebes! Alle modeller skal støymåles før de kan brukes på flyplassen.
Målinger utføres 10 meter fra modellen. Modellen holdes i hoftehøyde og dreies 360 grader i stepp av 90 grader. Gjennomsnittet av de fire målingene skal ikke overstige 81 dBA. På tirsdager er grensen 86 dBA.

Åpningstider:

Plassen er åpen for flyging mellom følgende klokkeslett:

Mandag: 09:00-21:00 Normal åpningstid.
Tirsdag: 09:00-21:00 Maks støy 86 dBA.
Onsdag: 09:00-21:00 Stengt for fly med forbrenningsmotor.
Torsdag: 09:00-21:00 Normal åpningstid.
Fredag: 09:00-21:00 Stengt for fly med forbrenningsmotor.
Lørdag: 09:00-16:00 Åpningstid for fly med forbrenningsmotor
09:00-19.00 Åpningstid for fly med elektromotor
Søndag: STENGT
Helligdager: Følgende helligdager holdes plassen stengt:
17. mai, julaften og 1. juledag.

Havari:

Dersom flyet havner i åkeren, må kun en person hente det. Unødig tråkk i åkeren må ikke skje.

Klubbens flyplassreglement fra Februar 2017